ถ้าโปรแกรม Cisco VPN มีการแจ้งเตือน Reason 412: Remote peer is no longer responding ขึ้นมา สาเหตุเกิดจาก. Firewall ของฝั่งที่ติดต่อเข้ามามีการ Blocking Ports UDP 4500/500.

Jan 13, 2012 FixIT: Cisco VPN client error “Reason 442: Failed to Here at CentricsIT Support Services, we are your IT experts. This month, we focus on Cisco VPN client error: Reason 442: Failed to enable Virtual Adapter Cisco VPN Client - social.technet.microsoft.com Nov 08, 2011 Secure Vpn 442 - karooexploration.com

Cisco VPN :: 851 - Secure Connection Terminated Locally By

Cisco VPN on Windows 8.1/10 -- Reason 442: Failed to Jun 14, 2014 5 Steps to make Cisco VPN Client work in Windows 10

Cisco VPN Client Reason 412 Hatası Çözümü – Ferhat ARDA

[Cisco VPN] สาเหตุของ Reason 412: Remote peer is no longer ถ้าโปรแกรม Cisco VPN มีการแจ้งเตือน Reason 412: Remote peer is no longer responding ขึ้นมา สาเหตุเกิดจาก. Firewall ของฝั่งที่ติดต่อเข้ามามีการ Blocking Ports UDP 4500/500.